มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จุลชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912212004
นางสาวกัญจนา นันทรักษ์ 
2
5912212006
นางสาวจิตสุภา จักษุ 
3
5912212007
นางสาวณัฏฐณิชา ชุบเลี้ยง 
4
5912212008
นางสาวณัฐริกา ขันเงิน 
5
5912212012
นางสาวไพรินทร์ หละวัน 
6
5912212013
นางสาวรัตติยา สร้อยใยงาม 
7
5912212015
นางสาวสุฑามาศ จันทร์แจ่ม 
8
5912212016
นางสาวอทิตยา มะนู 
9
5912212017
นางสาวอัญชลี สรศักดิ์ 
10
5912212021
นายสาธิต ฉัตรพันธุ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................