มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการประยุกต์ แผน ข.
ระดับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5867605008
นางสาววิภารัตน์ ครุฑถ้วย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................