มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา แผน ข.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5867101004
นางสาวชมพูนุช ชูมลัยวงษ์ 
2
5867101015
นายจักรี ศรีรอด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................