มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา แผน ก.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5867101003
นางสาวจิราภรณ์ ตาเปาว์ 
2
5867101014
นายจักรกฤษณ์ พะโยม 
3
5867101016
นายชวนัส เหมือนภักตร์ 
4
5867101029
นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................