มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน 19/39
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5832407003
นางสาวรัตนาภรณ์ โคกทับทิม 
2
5832407004
นางสาววิพัตรา ไชยวงศ์ 
3
5832407008
สิบโทไชยวุฒิ รักวงษ์ 
4
5832407009
นายณัฐวุฒิ จำปาแถม 
5
5832407010
นายทศพล คนคล่อง 
6
5832407014
นายธีรวัฒน์ คงกล่อม 
7
5832407015
นายปฏิวัติ จันทร์เจริญ 
8
5832407018
นายวีรภัทร โมทิม 
9
5832407019
นายอเทน จันทร์เชย 
10
5832407020
นายอนุวัฒน์ อุปนันท์ 
11
5832407021
นายอิสรา คำประเสริฐ 
12
5832407024
นางสาวเคียงเดือน ชอบการกิจ 
13
5832407025
นางสาวสวรรณยา สมมูล 
14
5832407026
นายธรรมนูญ เรืองโชติ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................