มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812614114
นางสาวฐานมาศ เมตตพันธุ์ 
2
5812614133
นายจอมพล แจ่มศรี 
3
5812614137
นายธนวัฒน์ บัวเเย้ม 
4
5812614138
นายนราวิชญ์ ภู่พุกก์ 
5
5812614165
นางสาวเบญญาภา ชัยวงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................