มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812614056
นางสาวฐาญาพร แซ่อึ้ง 
2
5812614057
นางสาวณัฏฐมล แพ่งสุภา 
3
5812614059
นางสาวธัญรัตน์ ใจมูล 
4
5812614066
นางสาวบุณยวีร์ เที่ยงธรรม 
5
5812614070
นางสาวภัทชฎาภรณ์ นามโคต 
6
5812614074
นางสาวศิรดา เกียรติยศไกรลาศ 
7
5812614078
นางสาวสุวิมล จันทรโชติ 
8
5812614079
นางสาวอารีญา ทับทิมทอง 
9
5812614081
นางสาวอาเลีย ซาเหย์ท 
10
5812614084
นายฐิติพรรณ์ ยี่หว่า 
11
5812614104
นายอดิศร สนสาย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................