มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812409059
นางสาวจรรยา จันทร์เปีย 
2
5812409066
นางสาวนิลัดดา บัณฑิตย์ 
3
5812409078
นางสาววิภาลัย ใจดวง 
4
5812409090
นายธรณ์ธันย์ สุวรรณเทพ 
5
5812409091
นายนฤรงค์ นวลตี๋ 
6
5812409099
นายรัฐธรรมนูญ บุญยัง 
7
5812409102
นายวรินทร์ พุฒจาด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................