มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812603086
นางสาวดวงพร น้ำไคร 
2
5812603134
นายเอกรักษ์ เสาแบน 
3
5812603135
นางสาวพัชรินทร์ เลิศพานิชย์ 
4
5812603144
นางสาวสุนันทา ถาวรวงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................