มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812603004
นางสาวชลิตา วังเสนา 
2
5812603006
นางสาวดลยา เมรเกษม 
3
5812603022
นางสาวพิมพ์วิภา สุขนิ่ม 
4
5812603024
นางสาวภัทราภรณ์ ทองม่วง 
5
5812603027
นางสาวรัชนี แซ่ลี้ 
6
5812603060
นายรัชชานนท์ ลักษณ์เลิศพร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................