มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812412101
นางสาวชนาพร นุชปาน 
2
5812412105
นางสาวนฤภรกมล สุขพ่วง 
3
5812412106
นางสาวเบญจรัตน์ มีมุข 
4
5812412107
นางสาวปรียา จันทร์ทอง 
5
5812412108
นางสาวปิยวดี บุตรบุญ 
6
5812412109
นางสาวภัทรวดี สุขสกุลไชยนันท์ 
7
5812412110
นางสาวกานต์รวี ศรีศิริโชติณ์ 
8
5812412111
นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรรังษี 
9
5812412112
นางสาวศิรภัสสร ยอดเกี้ยว 
10
5812412118
นางสาวเสาวภา ทับทิม 
11
5812412120
นางสาวอุมาพร นาคเกตุ 
12
5812412121
นายกฤษฎา แพป่อม 
13
5812412124
นายชนเเดน เจนรุ่งโรจน์ 
14
5812412127
นายณัฐกร มีแจ้ 
15
5812412130
นายมนัสวี มารอด 
16
5812412131
นายรัฐธรรมนูญ เฟื่องอิ่ม 
17
5812412132
นายวงศธร ศรีลอง 
18
5812412137
นายสงวนศักดิ์ นิลพงษ์ 
19
5812412139
นายสุภาสิทธิ์ ขำวงฆ้อง 
20
5812412140
นายหัสชนัย พระลับรักษา 
21
5812412141
นายอิสม์เรศ ประสงค์ศักดิ์ 
22
5812412142
นายเอกภพ ภักดีมี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................