มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812412008
นางสาวธนิดา รัตนอัครแสง 
2
5812412010
นางสาวนฤมล สุทธิสาร 
3
5812412014
นางสาวพรสุดา อุ่นจันทร์ 
4
5812412021
นางสาวสุธิตา โพธิ์เต็ม 
5
5812412024
นางสาวหทัยชนก ยืนยง 
6
5812412027
นายจตุพักตร์ ราศรี 
7
5812412029
นายจิรายุ ฤทธิศักดิ์ 
8
5812412031
นายเฉลิมชนม์ สิงห์น้ำเที่ยง 
9
5812412032
นายณัฐพล อักขละจันทร์ 
10
5812412041
นายรัฐธรรมนูญ วงษา 
11
5812412043
นายวีรภัทร ศรีบุญเรือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................