มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812607035
นางสาวเจนจิรา ช้างคุ้ม 
2
5812607044
นางสาวรัตนา เตาะหนองนา 
3
5812607054
นายกิตติพันธ์ แก้วสีนาถ 
4
5812607057
นายดนุวัชร ทับทองดี 
5
5812607059
นายศุภรงค์ มิ่งรอด 
6
5812607060
นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................