มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812415001
นางสาวชัญญาภัค จีนใจตรง 
2
5812415004
นางสาวกิตติยาภรณ์ จันอินทร์ 
3
5812415009
นางสาวดวงกมล เซี้ยงแขก 
4
5812415017
นางสาวปราณปริยา บางหลวง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................