มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เซรามิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812215001
นางสาวกัญจนา อู่โภคิน 
2
5812215005
นางสาวนันทิยา สุเต็ม 
3
5812215008
นายกฤษณะ ไร่พุทธา 
4
5812215009
นายจักรกฤษณ์ ห้อยสุข 
5
5812215010
นายณัฐวุฒิ เนื้อไม้ 
6
5812215011
นายณัฐวุฒิ สระทองข้อ 
7
5812215012
นายพิชญุตม์ ดวงดาว 
8
5812215014
นายวีรพงษ์ บัวเผื่อน 
9
5812215018
นายดำรงค์ศักดิ์ บำรุงคีรี 
10
5812215019
นายธนดล มีแดนไผ่ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................