มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เกษตรอินทรีย์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812206001
นายชวัลวิทย์ อาจหาญ 
2
5812206005
นางสาววรรณิศา จิราภรณ์ 
3
5812206006
นางสาวนาถสุดา นวดนาง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................