มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812201002
นางสาวกุลธิดา จันทร์วัง 
2
5812201004
นางสาวชลธิชา แป๊ะจอน 
3
5812201005
นางสาวฐาปนี สีนวล 
4
5812201008
นางสาวประกามาศ บัวเผียน 
5
5812201018
นายณัฐวุฒิ ขันตรี 
6
5812201020
นายพิทักษ์ เข็มครุธ 
7
5812201022
นายภาคภูมิ ภูธร 
8
5812201023
นายรชต ศรีจันทร์ 
9
5812201024
นายศิวกร คงเจริญ 
10
5812201025
นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์ 
11
5812201027
นายประวุฒิ จันทร์เชื้อ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................