มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812231032
นางสาวจรรยา อันดับ 
2
5812231033
นางสาวจิตรโสภิณ ทัศนสุวรรณ 
3
5812231034
นางสาวชลธิชา พินิจ 
4
5812231035
นางสาวทักษพร โสมาศรี 
5
5812231036
นางสาวพรรษา จันทร์กลิ่น 
6
5812231038
นางสาวสุมนา หริ่งกัน 
7
5812231039
นางสาวหทัยกาญจน์ สมใจ 
8
5812231041
นายคมสัน แก้ววิจิตร 
9
5812231042
นายจักรพันธ์ แซ่ซื้อ 
10
5812231044
นายชินวัตร สีอ่อน 
11
5812231045
นายณัฐพล จิ๋วปัญญา 
12
5812231047
นายปริญญา ดาก้อน 
13
5812231050
นายภานุพงศ์ พรมใจ 
14
5812231051
นายภานุพงศ์ สุดารัตน์ 
15
5812231056
นายวุฒินันท์ วัฒนชัย 
16
5812231058
นายสิรภพ เจ็กมา 
17
5812231059
นายอัมรินทร์ อินทร์ทิพย์ 
18
5812231060
นายอิทธิพร พรมนาคา 
19
5812231061
นางสาวสุพิชชา ตั้งกิจลดาวัลย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................