มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812236003
นางสาวเขมิกา นาชิน 
2
5812236007
นางสาวธนาภรณ์ ตะใบนาค 
3
5812236020
นางสาวเสาวนีย์ ยิ้มอุบล 
4
5812236026
นายวัชระ จันทร์หล้า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................