มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารจัดการภาครัฐ รุ่น 3/2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5767404030
นางสาวเบญจวรรณ พื้นผา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................