มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 14/2
ระดับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5767421014
นายเกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ 
2
5767421017
สิบตรีภาณุพงศ์ ทับทิม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................