มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712614049
นางสาวจันทรัช แสงรัตนธงชัย 
2
5712614058
นางสาวนุชนาถ บัวคำ 
3
5712614074
นางสาวอริตา ศรีเสรี 
4
5712614079
นายธีระพัฒน์ ศรีสมชัย 
5
5712614080
นายปกรณ์ กระนัยนาท 
6
5712614090
นายศรราม พ่ายเวหา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................