มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712614007
นางสาวจรรยา ด้วงสุวรรณ 
2
5712614010
นางสาวธนพรรณ ทิมเถื่อน 
3
5712614035
นายธนดล หุ่นวัน 
4
5712614045
นายอรรณพ จันกกผึ้ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................