มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712403065
นางสาวจิรนันท์ การินธิ 
2
5712403076
นางสาวพลอยสุดา เวชประสิทธิ์ 
3
5712403098
นายณัฐพงษ์ กลิ่นชาติ 
4
5712403099
นายณัฐวุฒิ คุ้มครอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................