มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712603064
นางสาวกุลนิดา เลิศประเสริฐ 
2
5712603076
นางสาวบุษราคัม วงคะสุ่ม 
3
5712603080
นางสาวพิมพ์วิภา คำจริง 
4
5712603114
นายอดิศักดิ์ ไวพนิชการ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................