มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712201004
นางสาวธนัญญา ธัญญารักษ์ 
2
5712201018
นายชาญณรงค์ ราหุล 
3
5712201020
นายมาวิน น้อยคง 
4
5712201023
นายวิทยา มีแสงสิน 
5
5712201025
นายศิรภูมิ ยะสุกิม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................