มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 17/31
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632404001
นางสาวกมลวรรณ ฟักทอง 
2
5632404005
นางสาวนริศรา จำลอง 
3
5632404008
นางสาวมาริสา รอดทอง 
4
5632404010
นางสาวหัทยา เหี่ยวทอง 
5
5632404012
นายกริชตพล แพงจิกรี 
6
5632404013
นายก้องศักดิ์ สิทธิศักดิ์ 
7
5632404014
สิบโทจิระพันธุ์ ฐานที่ 
8
5632404018
สิบเอกธีรวัฒน์ จับใจนาย 
9
5632404019
สิบเอกพลาพันธ์ นันต๊ะ 
10
5632404020
จ่าอากาศโทพีรวัฒน์ อาษาขันธ์ 
11
5632404030
นายจักรกริช เล็กสวัสดิ์ 
12
5632404031
นายภาณุพงศ์ ดาเอี่ยม 
13
5632404033
นางสาวอธิธิดา แจ่มศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................