มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 17/37
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632418006
นางนิตยา อินอิว 
2
5632418008
นางสาวเบญจวรรณ พึ่งอินทร์ 
3
5632418013
นางสาวมินตรา ยอดเกตุ 
4
5632418014
นางสาวรัตติกาล รอดรวมมิตร 
5
5632418016
นางสาววรรณา บุญกรับพวง 
6
5632418018
นางสาวศศิพิมล ใบทองคำ 
7
5632418019
นางสาวศุภาพิชญ์ น้อยนา 
8
5632418020
นางสาวสายไหม เรื่อศรีจันทร์ 
9
5632418027
นางสาวอุษา มิ่งขวัญ 
10
5632418028
นายณัฐนนท์ เสือคล้าย 
11
5632418031
นางสาวอัญชิษฐา ขำไชย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................