มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชี กลุ่ม 2
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5615615062
นายจิรเมธ แตงสมบูรณ์ 
2
5615615064
นายรังสรรค์ มากเมือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................