มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่ม 1
ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612244006
นางสาวทิพวัลย์ สร้อยสด 
2
5612244019
นางสาวสุรีย์พร เหลืองกระโทก 
3
5612244026
นายจิตรเทพ ยาวิชัย 
4
5612244028
นายชัยชนะ นครกลาง 
5
5612244032
นายณัชพล โควาบุญพิทักษ์ 
6
5612244039
นายนรินทร์ พุทธสงกรานต์ 
7
5612244044
นายพิษณุ สีบุตรา 
8
5612244048
นายวัชระพงษ์ เมืองแก้ว 
9
5612244050
นายวิศิษฐ์ ภูทับ 
10
5612244053
นายธีรภัทร รอดทอง 
11
5612244055
นายเศรษฐา อินทร์แช่มชื่น 
12
5612244062
นายสุริจักษ์ ขุนหีต 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................