มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชี 16/10
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553501004
นางสาวกัณฐิกา พันต่วน 
2
553501005
นางสาวจริยาภรณ์ พานพุฒ 
3
553501006
นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธิ์ 
4
553501009
นางสาวจินตหรา อุดพันธุ์ 
5
553501010
นางสาวจิราภรณ์ เรืองนุ้ย 
6
553501016
นางสาวทิพสุคนธ์ มาลี 
7
553501023
นางสาวแพรวพรรณ พุดฉิม 
8
553501028
นางสาววรพรรณ บุตรเพ็ชร 
9
553501032
นางสาวสมฤทัย ใคร่ภูเขียว 
10
553501041
นายรพีพงศ์ ขวัญทอง 
11
553501051
นางปรียา ปัญจบุรี 
12
553501053
นายปุณณรัตน์ สร้อยศิริ 
13
553501058
นางสาววราภรณ์ จันต๊ะพงษ์ 
14
553501067
นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนวัฒน์ 
15
553501068
นางสาวอัจฉรากร ทองชัด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................