มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 16/44
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553603121
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณทา 
2
553603124
นางสาวชลลดา ชัยรัตน์ 
3
553603135
นางสาวศิรินาถ รัตนทิพย์ 
4
553603138
นางสาวสุภาวดี เกตุพุด 
5
553603144
นายฉัตรแก้ว สุวิธี 
6
553603145
นายชลธิศ กลับนุ่ม 
7
553603149
นายณัชพล เจริญสุข 
8
553603150
นายณัฐดนัย เอี่ยมตาล 
9
553603153
นายนิธิพัฒน์ สมบัติ 
10
553603155
นายมนตรี ทองศรี 
11
553603157
นายรัฐคุณ มูลประสิทธิ์ 
12
553603160
นายวุฒิพงศ์ สุดแก้ว 
13
553603161
นายสุขสันธนาชัย ศิริสานต์ธนากร 
14
553603164
นายอธิวัฒน์ เงินอาจ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................