มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 16/31
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553603003
นางสาวเจนจิรา โพธิ์มี 
2
553603004
นางสาวณภัทร อุ้มเมือง 
3
553603011
นางสิรัญญา หมื่นอภัย 
4
553603022
สิบตรีธีรวัฒน์ จับใจนาย 
5
553603023
นายนพรัตน์ ตาลพร้า 
6
553603024
นายนิพนธ์ ดอกคำ 
7
553603026
นายเพิ่มพล ลำคำ 
8
553603028
สิบโทศราวุธ พิมพิชัย 
9
553603030
นายอดุลเดช เล้าเนืองรินทร์ 
10
553603031
นายอัตตพร ฤทธิรอน 
11
553603109
นางสาวพรสวรรค์ พ่วงโพธิ์ 
12
553603110
นางสาววาลิกา จองป้อ 
13
553603112
นางสาวศิริพร นาคใหม่ 
14
553603113
นางสาวสุทธินันท์ เล็กใจซื่อ 
15
553603116
นายกิตติศักดิ์ เซ็งมา 
16
553603118
นายฐาปกรณ์ ปาทาน 
17
553603119
สิบโทปฏิพัทธ์ คำหมอน 
18
553603120
นายสุริยะ ฉายพงษ์ 
19
553603165
นางสาวยุพเรศ ปลื้มสูตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................