มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย 16/34
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553602001
นางสาวปิยวรรณ เอี่ยมแก้ว 
2
553602010
นายพุฒิพงศ์ ลังการ์พินธุ์ 
3
553602015
นางสาวจิตตรา อนุไพรวัน 
4
553602017
นางสาวฐิติมา นิยม 
5
553602018
นางสาวปิ่นเพชร คัชมาตย์ 
6
553602020
นายกฤษดา มุกดา 
7
553602024
นายยุทธนา หอมจันทร์ 
8
553602025
นายวรินทร แสงสุข 
9
553602026
นายเสฐียรพงษ์ ปุริเส 
10
553602027
นางสาวสรารัตน์ ไชยทิง 
11
553602029
นายกรวีร์ ด้วงสโมร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................