มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) 16/05
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553403022
นายสพล ตระกูลฤกษ์ชัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................