มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 16/41
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553407034
นางสาวจิณห์ชญานันทน์ ปะละไทย 
2
553407042
นางสาวปราณี กุลกรินีธรรม 
3
553407044
นางสาววริศรา วงศ์วัฒน์ 
4
553407049
นางสาวอาณดา ดอนผิวไพร 
5
553407050
นายกฤษฎิ์ พวงดอกรัก 
6
553407051
นายชัชชัย สนิทพันธ์ 
7
553407052
นายโชคชัย สิงห์ศิริ 
8
553407054
นายเนมิราช โพธิญาณกุล 
9
553407056
นายบวรพจน์ งามขำ 
10
553407057
นายปิยะ หมื่นรักษ์ 
11
553407058
นายพิชญพงศ์ ทองเสริม 
12
553407060
นายศักดิ์ณรงค์ คงปาน 
13
553407063
นายอัครพล บุญเกิด 
14
553407154
นางสาวณัฏฐณิชา คชฤกษ์ 
15
553407155
นางสาวนันทนิต บ้องเขาย้อย 
16
553407156
นางสาวปภานิดา มั่นนันทนา 
17
553407159
นางสาวเมอร์ซี่ ประยงค์หอม 
18
553407160
นางสาววิจิตรา จินดานพรัตน์ 
19
553407163
นางสาวสุพัตรา สุขใจดี 
20
553407164
นางสาวสุพินดา โพธิ์วาที 
21
553407166
นายขจรศักดิ์ ศรีกระจ่าง 
22
553407168
นายธเนศ สิทธิรุ่งโรจน์ 
23
553407170
นายพีรพัฒน์ ชัยสุนทรโยธิน 
24
553407173
นายอนุสรณ์ พลอาจ 
25
553407204
นางสาววิภาวี แจ้งเล็ก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 16/41
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
553407207
นางสาวนันทวัน พุ่มพัด 
27
553407211
นายวิธวิทย์ ทองชื่นตระกูล 
28
553407213
นายพิษณุ ทองศรีสุข 
29
553407214
นายชัชวาลย์ พิบาล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................