มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 16/40
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553407005
นางสาวธนัชพร เกตุนิล 
2
553407008
นางสาวพรพิมล มั่งมี 
3
553407009
นางมธุรส มิ่งเมือง 
4
553407010
นางสาวมนัสดา แซ่เติ๋น 
5
553407012
นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาคม 
6
553407016
นางสาวสุมนตรา มากวงษ์ 
7
553407018
นางสาวอุษา รักษาคม 
8
553407021
นายนนทกร บุญเลิศ 
9
553407025
นายพิชญาภา กล่อมกล่ำนุ่ม 
10
553407026
นายมงคล นิ่มชัยพงศ์ 
11
553407028
นายวรโชติ นิ่มนวล 
12
553407030
นายอภิวรรธน์ ชุมสายญาติ 
13
553407031
นายอิสระพงศ์ คำเส็ง 
14
553407032
นายอุกฤษฎ์ โพธิ์ทอง 
15
553407133
นางสาวกัลยาณี ดำริห์ 
16
553407137
นางสาวเบญจรัตน์ วิเศษจุมพล 
17
553407140
นางสาววิชุดา สวนจันทร์ 
18
553407145
นายธณะเทพ แถมสุข 
19
553407147
นายนันทชิต ชลายะนนท์ 
20
553407150
นายวุฒิพงษ์ กิตติเงินทอง 
21
553407151
นายศุภฤกษ์ ศรีสงคราม 
22
553407152
นายอาทิตย์ สิบหย่อม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................