มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 16/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553323001
นางจิตติยา จงสมจิตต์ 
2
553323002
นางสาวจิราภรณ์ ด้วงดี 
3
553323003
นางสาวโชติมา ปุณยานันต์ 
4
553323004
นางสาวญาณินดา บุตรเสนา 
5
553323005
นางสาวณปภัช เฮงวัฒนะโลหะ 
6
553323006
นางสาวธันย์ชนก เจ๊กใจ 
7
553323007
นางสาวนุสรา รอดเมือง 
8
553323008
นางสาวปนัดดา จันทร์สุริยา 
9
553323009
นางสาวปริศนา วิบุตร 
10
553323010
นางสาวพนิดา พลหมอ 
11
553323011
นางสาวพิชชาภา จันทร์ปาน 
12
553323012
นางสาวรดา อุเทนสุต 
13
553323013
นางสาวรสประภา สิงห์สถิตย์ 
14
553323014
นางสาวรัตนา ศรีสนิท 
15
553323016
นางสาววรัชญา วงษ์มะณี 
16
553323017
นางสาวสุรัสวดี ทับประดิษฐ์ 
17
553323018
นายคมณ์ภูโชค กล่อมฤทธิ์วิสร 
18
553323019
นายชาลี ทองบุศย์ 
19
553323021
สิบตำรวจโทนัฐพล ปันเพ็ง 
20
553323024
นายปราณนต์ อินทกูล 
21
553323025
นายปิติกร มณีวัลย์ 
22
553323026
นายภัทรเดช ณัฐวาณิช 
23
553323027
ร้อยตำรวจเอกรุ่ง เทียนอยู่ 
24
553323028
นายวันเฉลิม ทรัพย์ประเสริฐ 
25
553323031
นายอนุรักษ์ ศักดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 16/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
553323032
นายเอกกมล กันยาประสิทธิ์ 
27
553323048
สิบตำรวจตรีศราวุฒิ เหลารอด 
28
553323049
นางสาวกนกวรรณ ดวงวิไล 
29
553323051
นางสาวนุตประวีณ์ สายทอง 
30
553323052
สิบตำรวจเอกขัณทัศ พุ่มอยู่ 
31
553323054
นายจิรทีปต์ บุญรอด 
32
553323055
นายโชติแก้ว แก้วเพ็ญพันธุ์ 
33
553323057
นายเตมีย์ รุ่งแสง 
34
553323059
นายปุริมพัฒน์ วงศ์ธนเวทย์ 
35
553323067
นายสมชาย เมณท์กูล 
36
553323070
นายอุดมศักดิ์ ทองวัด 
37
553323079
นายฐานิศร์ ผ่องใส 
38
553323080
นางสาววรัญญา กิจแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................