มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 16/37
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553301003
นางสาวฐานิกา มาลีศรี 
2
553301006
นางสาวทิพวรรณ พึ่งบุบผา 
3
553301018
นางสาวรัชนู ดวงพลอย 
4
553301021
นางสาววรรณกานต์ เฉลิมศรี 
5
553301033
สิบโทเอกรัฐ ทับทิมทอง 
6
553301036
นางสาวชนา มูลอนันต์ 
7
553301037
นางสาวชาครียา วงศ์ปัน 
8
553301042
นางพรทิพย์ มีจาด 
9
553301043
นางสาวพัชราภา ขัติยะ 
10
553301046
นางสาวฤชา ศรีไกร 
11
553301047
นางสาวมณีนุช ต่ายมนต์ 
12
553301048
นางสาวมะลิลา ชัยวิเชียร 
13
553301050
นางสาวลออรัตน์ อ่ำกร่าง 
14
553301053
นางสาวสมฤดี ทองบุญยอด 
15
553301056
นางสาวอุษา อยู่นาน 
16
553301059
นายนฤเมศ มีคล้าย 
17
553301061
นายศุภชัย ก้อนเพ็ชร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................