มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน 16/45
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553307044
นางสาวเกวรินทร์ คณโฑเงิน 
2
553307045
นางสาวณัฐกฤตา เกิดน้อย 
3
553307049
นางสาวปรียาภรณ์ แก้วมี 
4
553307052
นางสาวมินทร์ตา จันทร์รัก 
5
553307053
นางสาวรุจิรา สุทธะ 
6
553307054
นางสาววิพัตรา ไชยวงศ์ 
7
553307058
นางสาวสุพัตรา ยอดบุษดี 
8
553307060
นางสาวอัมภิชา ชูจันทร์ 
9
553307061
นางสาวอาวิ พูลเกสร 
10
553307063
สิบตรีจตุรพล เมฆโพธิ์ 
11
553307064
นายจันทราวุฒิ วงษ์สุวรรณ 
12
553307065
นายชาญวิทย์ จวนสูงเนิน 
13
553307067
นายโชคชัย ใจแสง 
14
553307068
นายธนาวุฒิ อุดติ๊บ 
15
553307069
นายธำรงศักดิ์ โอศาสตร์ 
16
553307075
นายปัณณทัต พิบูลย์ 
17
553307076
สิบเอกพันธุ์แก้ว อิสรีย์วิทัต 
18
553307077
นายภูษิต ถาริยะ 
19
553307079
นายวัฒนะ หมื่นอภัย 
20
553307082
นายศราวุธ แจ่มใส 
21
553307084
นายสุรศักดิ์ สำเหนียก 
22
553307090
นางสาวบุษราภรณ์ ฉิมมานาง 
23
553307091
นางสาวอนุสรา ปานรัก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................