มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน 16/39
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553307002
นางสาวดวงดาว คงกล้า 
2
553307003
นางสาวธนัชพร อู่นาท 
3
553307007
นางสาวมิ่งมงคล พุกเปี่ยม 
4
553307010
นางสาวสุภาพร สุรินทร์สม 
5
553307011
นางสาวหทัยภัทร บทจร 
6
553307013
นางสาวอชิรญา เชื้อเพชร 
7
553307014
นางสาวอนุชสรา โชติรักษา 
8
553307023
นายพิชิต นวลทรง 
9
553307029
นายวสันต์ อินกล่ำ 
10
553307031
นายสาธิต ลิสวัสดิ์ 
11
553307032
นายธีรศักดิ์ ไพบูลย์เศรษฐกุล 
12
553307034
นางสาววิริยาภรณ์ แสงทอง 
13
553307039
สิบตรีภาคิน ทองจำปา 
14
553307040
นายรฐนนท์ ตราชัย 
15
553307041
นายวีระชัย ชุมภูกาศ 
16
553307042
นายวุฒิพรรณ ทองเถื่อน 
17
553307043
นายอรรถพล เพ็งพี 
18
553307087
นายมนัสนันท์ รื่นชดกุลนิษฐ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................