มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 16/38
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
553302002
นางสาวกัลย์ยุพาอร คำจันทร์ 
2
553302003
นางสาวกิรติกาญจน์ เมฆแสงสี 
3
553302004
นางสาวฐิตินันท์ ทองดอนกลิ้ง 
4
553302007
นางสาวนิสิต สีใส 
5
553302009
นางสาวปาจรีย์ อ่อนตา 
6
553302011
นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา 
7
553302017
นางสาววนัชพร เขียวเขิน 
8
553302022
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสาธร 
9
553302028
นายทศ พึ่งรัศมี 
10
553302030
ส.ต.ปฐมพงษ์ นาใจ 
11
553302031
นายยศวริศ ฉันทกุลกิจ 
12
553302033
นายทีทรัท มาเมือง 
13
553302035
นายวันชัย สุโน 
14
553302036
นายศรัณย์ จันจรมานิตย์ 
15
553302038
นายสวิชชา สุขอร่าม 
16
553302039
นางสาวกัลยรัตน์ ดอนม่วง 
17
553302040
นางสาวคัทลียา เรืองเดช 
18
553302041
นางสาวจุฑามาศ เพิ่มลาภ 
19
553302043
นางสาวนฤสรณ์ สุขสวัสดิ์ 
20
553302054
นางสาวรสสุคนธ์ ทับทิมจันทร์ 
21
553302062
นางสาวอาอิชะฉ์ พวงมณี 
22
553302063
นายฐานันดร์ จันทรเขตต์ 
23
553302064
นายพีรณัฐ ไผ่เรือง 
24
553302065
นายภาณุวัฒน์ ศิริพิทยาไพศาล 
25
553302067
นายวรวัฒน์ มั่นเข็มทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 16/38
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
553302068
นายวิทวัส พูลเกษม 
27
553302069
นายศักดิ์กานต์ รังสิมา 
28
553302070
จ่าอากาศตรีศิสมพงษ์ อบเชย 
29
553302072
นายอนุชา กลับสุวรรณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................