มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554602017
นางสาวภัทราพร ศรีอวน 
2
554602044
นายฐาปนิก กุลประดิษฐ์ 
3
554602053
นายภิญโญ อินดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................