มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554406008
นางสาวพัณณิษา หนองหารพิทักษ์ 
2
554406017
นางสาวสมฤดี อินทร์โคกสูง 
3
554406019
นางสาวสุภัค กล่ำจีน 
4
554406020
นางสาวสุวรรณา สมเภช 
5
554406032
นายวิชัย นภาศิริปกรณ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................