มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554405001
นางสาวกชกร กลีบลำดวน 
2
554405059
นายอนุพงษ์ บุญไทย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................