มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554403015
นางสาวธารวิมล หินเพชร 
2
554403036
นางสาววราวัลค์ จันทร์ศิริไพบูลย์ 
3
554403037
นางสาววริศา บุญเกตุ 
4
554403044
นางสาวแสงเดือน ทับทิม 
5
554403046
นางสาวอัญเชิญ แก้วกรเมือง 
6
554403048
นายคมเดช กันจู 
7
554403059
นายผดุงเกียรติ รุ่งเรือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................