มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีสากล กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554701013
นายชัยพงศ์ จองป้อ 
2
554701020
นายแทนไท เขียนแม้น 
3
554701022
นายธนพนธ์ มหานิล 
4
554701032
นายรัตนพล คำนึงครวญ 
5
554701036
นายวัชรายุทธ มีศิลารัตน์ 
6
554701039
นายศราวุฒิ ทองหล่อ 
7
554701048
นายอมรเทพ ชอบทองหลาง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................