มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554323056
นางสาวกนกพร บูรณ์โภคา 
2
554323066
นางสาวนราทิพย์ มงคลศรีชัยชนะ 
3
554323068
นางสาวมัลลิกา เทพวงษ์ 
4
554323071
นางสาวรุ่งนภา น่วมอ้น 
5
554323072
นางสาววิไลวรรณ นนทโคตร 
6
554323076
นางสาวสุพัตรา กิ้นโบราณ 
7
554323083
นายฉันทพล เสนานิมิตร 
8
554323100
นายศรราม พลอยไป 
9
554323103
นายสาธิต ลำขวัญ 
10
554323105
นายอนุชา สีหะวงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................