มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554314004
นางสาวชฎาพร สว่างเรืองศรี 
2
554314009
นางสาวณัฐชยา คล้ายทอง 
3
554314013
นางสาวธัญลักษณ์ ปานเงิน 
4
554314036
นายเขมะศักดิ์ ฮาดฟอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................