มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2555

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
554329020
นางสาวพิชชานันท์ เที่ยงอยู่ 
2
554329026
นางสาวราตรี แซ่หว้า 
3
554329027
นางสาววริษฐา บรรจง 
4
554329043
นายณกรณ์ นาควัฒนากนก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................